تالار زبانشناس

پیشرفت در درس

آقا از من میشنوی هر وقت خودت از خودت راضی بودی برو سراغ بعدی، همین