تالار زبانشناس

چرا در این متن بجای استفاده ازpoison، از حالت اسم مفعول استفاده شده؟

چرا در این متن بجای استفاده ازpoison,از حالت اسم مفعول استفاده شده

All the royal family are now poisoned

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

اینجا poison، بخشی از فعل مجهوله.

are poisoned
مسموم می شوند

Screenshot_20171015-153227

1 Likes