معنی و کاربرد just چیست؟

وقتیGustاول جمله یا بعد از فاعل میاید دقیقا به چه معنی ست؟
و چه زمانهایی میاید؟


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر عواطف ۱»

1 پسندیده