معنی That’s absurd چیست؟

در اینجا A مربی رانندگی است.
مربی رانندگی در حال آموزش است.
شاگرد مطلب رو اشتباه متوجه شده، برای همین مربی قاه قاه میخندد.

A: Maximum 50 kilometers per hour.
B: You mean a pedestrian is not allowed to go faster than 50 kilometers an hour?
A: Ha, ha, ha.
B: What’s so funny? Why are you laughing?
A: That’s absurd. It means vehicles mustn’t exceed that speed not pedestrians, ha, ha, ha.

لطفا بخش برجسته را ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام دوست عزیز
ترجمه‌ی جملات بولد شده به ترتیب:
چی اینقدر خنده‌داره؟
مسخره است.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب.