چه زمانی کلمه پرسشی اخر جمله میاد؟


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»