معنی What's that چیه؟


این تاپیک مربوط به «Unit 2 - Lesson 10» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «American English File»، «ابتدایی»، «کتاب دانش آموز»، «درس ۲»

سلام دوست عزیز
معنی what’s that میشه این چیه یا این صدای چیه؟