تالار زبانشناس

کلمات دو حرفی

بنظرم کلمات دوحرفی باید باهم آبی بشن مثل came out

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)