عطایش را به لقایش بخشیدم به انگلیسی چی میشه؟

چطور بگیم "عطایش را به لقایش بخشیدم "
Give it up as a bad job.
اما به نظرم نزدیک نیست ؟
چون شبیه
Fighting a losing battle .
ولی بحث موفق نشدن نیست بحث اینه که به نظرت ارزش اش رو نداره چون یک مساله مهم تره به مخاطره میندازه
For example accepting this position may compromise my integrity so I turn it down.