معنی Pleasure چیست؟؟

یکی خودش رو معرفی میکنه اون یکی در جواب میگه Pleasure یعنی چی دقیقا


این تاپیک مربوط به «بخش 5» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «هری پاتر ۱»

@mohammad-hoseini معنای لذت ، خوشحالی ، خوشبختی ، دلخوشی و امثال اینو میده، احتمالا خواسته در جوابش بگه خوشبختم

2 پسندیده

خوشبختم یا شاید باعث افتخارمه

2 پسندیده