تفاوت totally و absolutely چیست ؟

my sister and I have totally different tastes.
in fact we don’t have much in common at all.

تفاوت totally و absolutely چیست ؟

1 پسندیده

الیناجان
خب،دوتاکلمه ای که هم معنی ومترادفن وبجای همدیگه هم شایدبکاربرن ولی تفاوت ریزی دارند.
وقتی یچیزی totally هست ،صحبت از شدت ودرجه وکیفیته.مثلا غذایوقتی کاملا سوخته است یعنی دیگه نمیشه خوردش.
یا مثلا ماشین کاملاداغون شده اینجایعنی تماما وکاملا دیگه بدردنمیخوره.
امادرمورد absolutely یعنی قطعا،مسلما ومطمئنا اینطورهست یانیست.
اینجاصحبت ازتوافق قطعی سر یه موضوعی هست یانیست.یابرای تاکید رویه مساله ای.

It was an absolute pleasure to talk to you.

Saba knows absolutely nothing about Swahili language.
The food was absolutely delicious.
اینجامثلانمیشه گفت غذاکاملاخوشمزه بود،ولی میشه گفت مسلمایا قطعا

I totally agree with you about not allowing social media control our times.

It’s totally up to you how you can manage your feelings and emotions.

1 پسندیده

مثل همیشه واضح و کامل. ممنونم دوست خوبم:rose:

1 پسندیده