تالار زبانشناس

توضیح در رابطه با بخشی از ترجمه درس بردگی در سیرک

آنچه پس از آن اتفاق افتاد طعمی تلخ در کام برادران برای سال های پیش رو به جای گذاشت.

2 Likes