توضیح در رابطه با بخشی از ترجمه درس بردگی در سیرک

آنچه پس از آن اتفاق افتاد طعمی تلخ در کام برادران برای سال های پیش رو به جای گذاشت.

2 پسندیده