پاسخ سوال کالوکیشن

He missed the bus


این تاپیک مربوط به فصل «کالوکیشنها رو بلدی؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با مجتبی»، دوره «آموزش زبان»، دوره «لغات»

سوالتون رو بپرسید که دوستان بهتر راهنماییتون کنن