معنی just over چیست؟

گفتگو درباره سن

A: Let me show the picture of my children again.
My boy is just over ten years old. My girl is just over five years old.

با توجه به معنی just over، لطفا جمله های برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام عزیز
Just over" means that you’ve just reached a certain amount; it implies that the number is pretty close to the amount you mentioned. "

یعنی تازه به این سن رسیدن و سنشون به این عدد که بیان شده خیلی نزدیکه.

2 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب.


با توجه به دیکشنری بیاموز: "کمی بیشتر just over

نمیدنم آیا ترجمه زیر ایرادی داره:

پسرم کمی بیش از 10 سال سن داره. دخترم کمی بیش از 5 سال سن داره.

با تشکر

1 پسندیده

بله این ترجمه هم ایرادی نداره

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

یک مثال جالب از یکی از سایت ها:

۵۱% = Just over a half.

می‌تونه 52 هم باشه:handshake:
موفق باشی

1 پسندیده

متشکرم.
اینجا تاکید بر کمـــــــــی بیشتر است.

1 پسندیده