ترجمه Speak for yourself چیست؟

نفر A می خواد یک قفسه کتاب چوبی درست کنه:

A: It’s not hard to build a bookcase.
B: Speak for yourself, John.
A: It’s really very easy.
B: Sure it is.
A: I could even show you, OK.

(شاید از نظر نفر B این کار شدنی نیست و مهارت و تخصص می خواد.)

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

درود بر شما
معنی جمله‌ی Speak for yourself می‌شه: از جانب خودت حرف بزن.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده