درباره داستان جین ایر

سلام
متاسفانه کیفیت صوتی داستان خیلی پایین هست!!!


این تاپیک مربوط به فصل «ترک گیتس هد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های پیشرفته»، کتاب «جین ایر»

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: