وقتی میزنم رو smashed هم ب معنی موفقیت هم شکست معنی کرده .مگه داریم!

وقتی میزنم رو smashed هم ب معنی موفقیت هم شکست معنی کرده .مگه داریم!


این تاپیک مربوط به درس «تمام دوستان خوشحال من» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «ویدیوهای British Council»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: