کمک در ترجمه متن

کمک در ترجمه متن
0

#1

ترجمه دقیق این قسمت درس رو میخواستم
So we’ve got to master our emotions to master English.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)


#2

ما برای تسلط پیدا کردن به زبان انگلیسی باید احساسات خود را تحت کنترل درآوریم.

master: استاد شدن، تسلط یافتن، تحت کنترل در آوردن