تالار زبانشناس

ترجمه چرا نداره

داخل درس بالا گزینه ی “فا” رو بزنین

3 Likes

متاسفانه باید اشتراک بخریم تو این اوضاع بد بازار