معنی It was missing چیه؟

It was missing. معنی این جمله با توجه به گرامر چی‌میشه؟

1 پسندیده

به گذشته استمراری اشاره میکنه، معنی میده:
اون گمشده بود