درس «الکی خوش بودن»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس الکی خوش بودن ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «انگلیسی شکسپیری» فصل «الکی خوش بودن» مراجعه بفرمایید.

1 پسندیده