تالار زبانشناس

Their eager resposes reminded me of when I was in the first grade

معنی این جمله متوجه نمیشم

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Guitar Club and Basketball Team by Stanford» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)

پاسخ های مشتاقانه آنها به من یادآوری میکنه درباره وقتی که من در نخستین پایه بودم

2 Likes

پاسخ های مشتاقانه آنها مرا یاد زمانی انداخت که کلاس اول بودم.

remind somebody of something/somebody: کسی را به یاد چیزی یا کسی انداختن
first grade: سال اول در تحصیلات ابتدایی انگلیس
2 Likes