ترجمه Isn’t it though چیست؟

نفر B بعد از مدتها کل کارگاه رو مرتب و تمیز کرده و حالا سرحال است.

نفر A وارد کارگاه میشه ولی هنــــــوز متوجه مرتب بودن آنجا نمیشه:


A: Why are you feeling more cheerful?

B: Look around. Notice anything?

A: No, I don’t notice anything different; the same old workshop, but wait a minute!

B: Everything is so clean, so neat and tidy. It… it’s spotless.

A: Isn’t it though?


آیا ترجمه بخش های برجسته درست است:


الف- چرا سرحال تری؟

ب- به اطـراف نگاه کن. متوجه چیزی نمی شوی؟

الف- نه، متوجه چیز متفاوتی نمی شوم؛ همان کارگاه قدیمی، اما یک دقیقه

صبر کن! همه چیز بسیار تمیز، پاکیزه و مرتب است. آن… بی نقص است.

ب-اینطور نیست؟


با تشکر

سلام دوست عزیز
ترجمه‌تون درسته

1 پسندیده

سلام
متشکرم، مثل همیشه خیلی خوب.

1 پسندیده