معنی جمله زیر l dont have a clue as to what I should do,yet,but I need to put together a plan

معنی جمله زیر l dont have a clue as to what I should do,yet,but I need to put together a plan
0

#1

l dont have a clue as to what I should do,yet,but I need to put together a plan

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Nicest Thing I’ve Ever Done For My Friends by Mark» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۶»)


#2

من هنوز هیچ سرنخی از اینکه چکار بایستی بکنم ندارم. اما بایستی یه برنامه ای بچینم.


#3

شاید :
«Clue=راه حل» معنی بشه بهتره .