تالار زبانشناس

معنی جمله close to her

first I will pretend like I like Ann, and get really close to her

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Nicest Thing I’ve Ever Done For My Friends by Mark» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۶»)

1 Likes

get close to someone چندتا معنی میده:

۱- به معنی نزدیک شدن به کسی از نظر فاصله: Don’t get close to me. I have a cold.

۲- به معنی نزدیک شدن به کسی از نظر کیفیت کار: Tom doesn’t even get close to Nancy when it comes to artistic ability.

۳- به معنی صمیمی و دوست شدن با کسی: She is very shy and really won’t let anyone get close to her. It is difficult to get close to a loner like Wally.

و در این جمله فکر میکنم معنی دوم یا سوم مد نظر هست. باید به کل متن توجه کنی

6 Likes