ترجمه فارسی ندارد؟؟؟

ترجمه فارسی ندارد؟؟؟


این تاپیک مربوط به فصل «مقدمه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «شدن»

بله ترجمه نداره، بخش زیبوک ترجمه نمیشن و برای سطح متوسط به بالا و پیشرفته ست که در این سطح ها نیازی به ترجمه ندارن