معنی Running behind چیست؟

She’s always Running behind


این تاپیک مربوط به «Page 7 - 2 - Strategy plus» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Touchstone - ویرایش دوم»، «کتاب سوم»، «درس ۱ - اینگونه که ما هستیم»

تا اونجا که میدونم میشه کند بودن. کسی که سر وقت تحویل نمیده کارهاش رو.