فرق commence و begin چیست؟

هردو به معنی اغازکردن یا شروع کردن هستش ولی تفاوتی هم دارن؟ فرقی با start هم دارن؟

2 پسندیده

سلام وقت شما بخیر
تفاوتشون فقط تو استفاده ازمحاورات رسمی وغیررسمی بودنه.
Begin and start بیشترمتداولن تا commence
البته بعدازbegin فعل با to میاد
ولی بعداز commrnce/start بدون to

3 پسندیده