معنی in the shedچیست؟

سلام معنی in the shed یعنی چی


این تاپیک مربوط به فصل «تست» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های ساده»، کتاب «داستان های شیطانی و خنده دار»

1 پسندیده

سلام مهنازجان
معانی متفاوتی داره ،ولی بنظرم اینجا معنی کپریاآلونک بده،منظورم تواون کتاب داستانه.چون توچندخط بعدداستان اشاره به رفتن داخل shed ودرِاون داره.

2 پسندیده