چرا کتاب ترجمه ندارد


این تاپیک مربوط به فصل «جلد 01 - فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «غرور و تعصب»

چون این کتاب سطح پیشرفته ست و نیازی به ترجمه نیست اگر کتاب با ترجمه میخونین
ابتدا وارد کاوش بشید و دسته بندی ترجمه شده برید