تالار زبانشناس

معنی اصطلاح I'd get the game ؟

I’d get the game

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Hunter’s Life by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۰»)

من شکار رو می گرفتم و برای دو سگم و خودم می پختمش تا دلی از عزا در بیاریم.

game: wild animals or birds that people hunt for sport or food
که به «حیوان یا پرنده شکار شده» گفته میشه.