معنی off چیست؟

she asked herself, pulling the edge of the curtain back a few inches and peering out.

Her parents were off to the side, in the third row.


این تاپیک مربوط به درس «شبی با عروسک زنده فصل 17» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «شبی با عروسک زنده»

Be +off+to =go

1 پسندیده

معنی رفتن میده

با اين تركيب معني رفتن ميده

1 پسندیده

ممنونم

خواهش ميكنم