تالار زبانشناس

مفهوم share اینجا

Auditory means related to hearing or listening, related to the ears. It shares the same root as audio, right?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

2 Likes

این ریشه مشترکی از شنیدن را به اشتراک میگذارد
معنیshareهمون اشتراک گذاریه

5 Likes