واقعا درس هویت عالی بود تمام درسها تون همین طور نه تنها آموزش است بلکه خیلی تو زندگی ما کمک میکنه


این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «هویت»

3 پسندیده

ویژگی AJجانه.