تالار زبانشناس

His friend that there must be a new king. فعل be نقشش چیه؟چرا tobe نیومده ؟

فعل be چرا

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

بعد از must فعل به صورت مصدر بدون to میاد و توی سوال دیگه گفتم که بعد از چنین فعل هایی to نمیاد

2 Likes