معنی hefty belly و black of carpet چیست؟

1- hefty belly

2-black of carpet

کلمه ی Black carpet فرش سیاه نیازی به of نداره حالا ممکنه اسم فیلمی آهنگی چیزی باشه. hefty belly یعنی شکم گنده
black of carpet می‌تونه به معنی سیاهی فرش باشه.

1 پسندیده

ممنونم از شما