چرا تو این جمله از with قبل از their dogs استفاده نشده

Others were walking their dogs along the River Thames,
در صورتی ک در ترجمه اینجوری اومده :با سگ هاشون


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های متوسط»، کتاب «قاتل تامز»

1 پسندیده

اینجا walk به معنای راه رفتن نیست .به معنای راه بردن یا بیرون بردن برای پیاده روی

2 پسندیده