معنی engrossed چیست؟

I get so engrossed that I lose all track of time


این تاپیک مربوط به «8a» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary for IELTS»

1 پسندیده

اینقدر غرق میشم که پاک زمان از دستم در میره

3 پسندیده

ترجمه روان و خوبیه ممنونم