تفاوت be و become چیست؟

فرق be و become

فعلbe یک فعل حالتی هست یک وضعیت و حالت رو نشون میده become اکشن هست تغییر موقعیتی رو نشون میده