اصلاح of something is to blame در لایتنر

زمان 00:10

To accuse someone of something is to blame them for doing it.

متهم کردن کسی به چیزی یعنی او را برای انجام آن کار مقصر دانستن.


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب دوم»، درس «دو کاپیتان»

2 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: