اصلاح ترجمه grand در متن

زمان 02:07

grand [grænd]

بزرگ

adj.

صفت.

Something grand is big and liked by people.

grand یعنی چیزی که بزرگ باشد و مردم آن را دوست بدارند.

The grand mountain rose high into the sky.

گوه بزرگ در آسمان سر برافراشته بود.

با توجه به توضیح مطرح شده به نظر میرسد ترجمه بزرگ برای grand در این متن مناسب نیست.


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب دوم»، درس «دو کاپیتان»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: