اصلاح is a piece of work در لایتنر

زمان 03:44

A task is a piece of work to be done that is usually difficult.

وظیفه کاری است که باید انجام شود و معمولاً دشوار است.


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب دوم»، درس «دو کاپیتان»

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: