نهاد در جمله‌ای که اصطلاح not be up to much در آن به کار رفته چگونه باید باشد؟

لزوما باید به امور اشاره داشته باشه؟ مثلا your work/ the result/… isn’t up to much
یا می‌تونیم به اشیا و اشخاص هم نسبت بدیم؟
مثلا
That city/ our previous house, … wasn’t up to much
He (for example as my teacher or generally) isn’t up to much

همه‌ی مثالهایی که زدم کاربرد درستی از این اصطلاحن یا ایرادی توشون می‌بینین؟

1 پسندیده

فک کنم فقط درمورد امور و اشیا به کار برده بشه چون راجع به کیفیت کارِ.

2 پسندیده