تالار زبانشناس

معنی جمله talk things over with him

I would talk things over with him,and then he was happy again

======================
این تاپیک مربوط به درس «Elementary and Junior High School by David» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۹»)

talk over به معنای بحث کردن هست. منظور جمله اینه که در مورد چیزهایی با او بحث و صحبت کردم.

2 Likes
talk something over (with somebody)
to discuss something thoroughly, especially in order to reach an agreement or make a decision

درباره موضوعی موشکافانه بحث و گفتگو کردن، مخصوصاً به منظور رسیدن به یک توافق یا به منظور گرفتن یک تصمیم

2 Likes