معنی landing stood چیه تو این جمله؟

Above me on the landing stood a strange girl, about my age, with short black hair


این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل هفتم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه ی ارواح خوش آمدید»

از هم مستقل هستند
کلمه landing، اسمه، به معنی پاگرد ساختمان
کلمه stood, فعل جمله است، گذشته stand

بالا سر من Above me
روی پاگرد on the landing
ایستاده بود stood
یه دختر عجیب a strange girl,

3 پسندیده