معنی come after چیست؟

معنی این جمله چیست؟

the move came after weeks of the violent protest that began when morales claimed victory in presidential elecyion


این تاپیک مربوط به درس «Coup» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «آموزش انگلیسی VOA»، دوره «واژگان اخبار»، دوره «مجموعه ی اول»

با درود
معنی جمله:
“این اقدام پس از چند هفته اعتراضات خشونت آمیزی که پس از اعلان پیروزی مورالس در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود، صورت گرفت.”
معانی come after :
الف) پیگیری کردن، دنبال کردن:
The police officer came after the thief who stole the car.
(افسر پلیس به دنبال دزدی بود که ماشین را سرقت کرده بود.)

ب) بعد از شمارش، ترتیب دادن:
The number 3 comes after the number 2.
(عدد 3 بعد از عدد 2 می‌آید.)

ج) شبیه به کسی یا چیزی بودن:
This cake is good, but it doesn’t come after my grandmother’s recipe.
(این کیک خوب است، اما به دستور پخت مادربزرگم شبیه نیست.)

د) پس از انجام چیزی، تاثیرگذار بودن:

The success of the team came after months of hard work and training.
(موفقیت تیم پس از ماه‌ها کار سخت و آموزش حاصل شد.)

1 پسندیده