فرق so و too چیست؟

سلام دوستان. در جملات بالا چرا در جمله اولی استفاده از it درست است، اما در جمله دومی استفاده از it نادرست هست؟

با درود

عبارت “so hot” به معنی “خیلی داغ” است و تأکید بر شدت داغی غذا دارد، در حالی که عبارت “too hot” به معنی “خیلی داغ برای خوردن” است و تأکید بر عدم قابلیت خوردن غذا به دلیل شدت داغی آن دارد.

در جمله دوم، “it” حذف شده است چون به طور ضمنی به غذا اشاره می‌کند و این حذف از آن جهت انجام شده است که جمله کوتاهتر و ساده‌تر شود.

3 پسندیده