نقش و معنی him در این جمله چیست؟

نقش و معنی him در این جمله چیست؟
0.0 0

#1

Macbeth sees Banquo’s ghost in front of him. پس از چندی، مکبث روح بانکو را در مقابل خود دید. اینجا کلمه him چرا «خود»معنی شده؟ him در اینجا ضمایر انعکاسی نیست که؟در معنی کردن اشتباه نکردن؟منظور از him فکر کنم روح اقا بانکو دوست مکبث،درست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

اگرحروف اضافه نقش قید مکان را داشته باشند بعد آنها ضمیر انعکاسی قرار نمیگیره. in front of اشاره به مکان هست لذا him درسته نه himself