کاربرد off در فعل عبارتی cut off چیست؟

در جمله‌ی?Could you cut your own arm off
معنی کلمه off اینجا متوجه نمیشم چرا اومده؟
معنی off تا جایی که من میدونم خاموش شدن
یا اگر با کلمه fuck off بیاد معنی خفه شو میده

عبارت cut off یه فعل عبارتی به معنی قطع کردن یا بریدن متوقف کردن یا محاصره کردن هستش که اینجا معنی اول مدنظر هستش.
تو لینک زیر می‌تونید معانی این فعل عبارتی رو ببینید.

2 پسندیده

cut off یه phrasal verb هستش.

اینجا می‌تونه به چند معنی باشه
تو می‌تونی دست خودتو قط کنی؟
تو می‌تونی دست خودت رو برداری؟
تو می‌تونی سهم خودت رو بیخیال شی؟
و آخریش به زبون خودمونی میشه “تبر نمی‌تونه دسته‌اش رو قطع کنه”

واسه دیدن معنیای خود عبارت cut off لینک پایینو چک کن:handshake: