تالار زبانشناس

مشکل در مشخص کردن متن

این ویس از قسمت سومش برای من تو بخش مشخص کردن متن هنگام پخش ایراد داره

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «تلفظ»)