چه نقش گرامری. کلمه if بازی میکند؟ Macbeth asks the witches if he's in danger

چه نقش گرامری. کلمه if بازی میکند؟ Macbeth asks the witches if he's in danger
0

#1

کلمه if چه کار میکند از لحاظ گرامری؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

اسمش را نمیدونم ولی (آیا) معنی میده


#3

ساختار جمله فوق نقل قول غيرمستقيم جمله پرسشي در جمله خبري مي باشد. اگر يك جمله پرسشي كه با كلمات استفهامي شروع نميشه رو بخوايم در قالب يك جمله نقل كنيم بايستي از كلمات if يا whether استفاده كنيم.